Algemene voorwaarden Praktijk Novaster.

 

Praktijk Novaster is opgericht door Marlies Mennega (hierna te noemen: hulpverlener) gevestigd te Kropswolde.

Praktijk Novaster  richt zich op het bieden van begeleiding aan kinderen, jongeren en hun ouders. (hierna te noemen de cliënt )

 

Toepasselijkheid.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Praktijk Novaster en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Coaching/begeleiding kinderen tot en met 15  jaar.

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.

De ondertekenende of opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Praktijk Novaster  kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 

Verantwoordelijkheid.

Praktijk Novaster is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching sessies. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders.

 

Persoonsgegevens

Novaster vraagt cliënten om hun persoonsgegevens als naam, adres, telefoonnummer en emailadres te delen.

 

Regels rondom een afspraak voor kinderen

Er is geen officiële wachtruimte binnen de praktijk. Dit betekent dat de ouder de cliënt brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophaalt. De ouder dient tijdens de coaching sessie telefonisch bereikbaar te zijn.

Tijdens een tussengesprek en/of eindgesprek worden de vorderingen met betrekking tot de cliënt uitvoerig besproken. Afhankelijk van de situatie wordt er gekozen voor telefonisch contact of een bezoek aan de praktijk. Telefonisch contact duurt 20 minuten en is kosteloos. Een sessie in de praktijk duurt 5 kwartier. Hiervoor worden de kosten van een sessie berekend.

 

Verhindering.

Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd.

Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email of telefonisch. Tijdens de begeleiding wordt de telefoon van Praktijk Novaster niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail.

 

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst.

De hulpverlener is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.

Voorts is de hulpverlener bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de hulpverlener op de ouders onmiddellijk opeisbaar.

 

Tarieven.

De tarieven staan vermeld op de pagina “praktisch” van de website van Praktijk Novaster of zijn op te vragen bij de praktijk zelf. Alle bedragen zijn inclusief BTW. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 20 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt een afspraak ingepland. Praktijk Novaster houdt een urenregistratie bij waarin alle werkzaamheden worden gespecificeerd. Deze registratie wordt desgewenst bij de factuur overlegd.

 

Betalingsvoorwaarden.

Er wordt direct of binnen 2 dagen na het afnemen van de dienst(en) gefactureerd, ongeacht het resultaat van de inspanning van de hulpverlener. De ouders van de cliënt verplichten zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van Praktijk Novaster

Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt  Praktijk Novaster een betalingsherinnering. Indien de ouders van de cliënt niet binnen 7 dagen na datum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is  Praktijk Novaster gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van €5,00 per nota, in rekening te brengen.

Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van Praktijk Novaster , is Novaster genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening.

Bij een betalingsachterstand is Praktijk Novaster  gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders van de cliënt aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

In het geval van een training/cursus is het mogelijk dat deze in twee termijnen wordt voldaan. De eerste termijn dient voor aanvang van de training te zijn voldaan. De tweede termijn dient te zijn betaald voor aanvang van de tweede helft van de training.

 

Aansprakelijkheid.

De hulpverlening van Praktijk Novaster is zowel proces als oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Praktijk Novaster is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Praktijk Novaster tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Novaster. Vergoeding aan de cliënt en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Praktijk Novaster.

Bij zorgen over lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt, raadt Praktijk Novaster aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

 

Toepasselijk recht en geschillen.

Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Meer informatie is te vinden op de website van Novaster op de pagina ‘praktisch’.

 

Vindplaats en wijzigingen voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.novaster.nl Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de hulpverlener.